Giới thiệu
Tất cả chúng ta đều có thể khuyết tật về mặt thể chất vào một thời điểm nào đó trong cuộc sống. Bằng cách này hay cách khác, như một người khuyết tật gẫy chân do tai nạn, trẻ nhỏ phải dùng xe đẩy hay người cao tuổi, vv.. Liên quan đến môi trường xây dựng, các công trình cần thiết đảm bảo không rào cản nhằm đáp ứng một cách công bằng nhu cầu của tất cả mọi người.

Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng (QCVN 10:2014) được Bộ Xây dựng ban hành năm 2014, các công trình xây dựng bao gồm chung cư, công trình công cộng, nhà ga, đường bộ và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác phải dễ tiếp cận cho người khuyết tật.

Mục đích
Tài liệu giúp xác định các vấn đề tiếp cận và hỗ trợ đưa ra gợi ý và/hoặc các giải pháp thiết thực trong môi trường xây dựng để đáp ứng phù hợp QCVN 10:2014.

Yêu cầu kỹ thuật
Tài liệu trình bày cụ thể một số yêu cầu điển hình trong QCVN 10:2014 và những ý tưởng theo kinh nghiệm quốc tế thích ứng với quy định của Việt Nam về không rào cản.

Dưới đây là các đoạn trích lược theo chủ đề từ tài liệu Bảng kiểm Thiết kế Không Rào Cản:

Kéo xuống cuối trang để xem các đoạn trích lược từ tài liệu Bảng kiểm Thiết kế Không Rào Cản hoặc nhấn vào nút dưới đây để tải xuống bản đầy đủ (file PDF) để xem.

Click to download the document

Start typing and press Enter to search