Khởi động Dự án Hòa nhập Xã hội năm 2017 hợp phần II: Người Điếc & Khiếm thính

 In Sự kiện

D án Hòa nhp Xã hi bt đu hot đng k t năm 2016 vi s mnh truyn ti thông đip v hòa nhp không rào cn ti Vit Nam. hp phn I: Khuyết tt vn đng, D án đã đưa ra các gii pháp thiết kế tiếp cn cho công trình hướng ti hai đi tượng bao gm kiến trúc sư, người khuyết tt và các cá nhân, t chc có quan tâm và có trách nhim liên quan. Bên cnh đó, cng thông tin Hoanhapxahoi.vn cũng chia s cơ s d liu mng lưới các cng đng người khuyết tt và các t chc hot đng liên quan ti Vit Nam.

Dưới s tài tr ca t chc Schmitz-Stiftungen và trin khai bi Doanh nghip Xã hi Bn vng Vit Nam (VSSE), D án Hòa nhp Xã hi hp phn II tiếp tc được thc hin nhm truyn ti ý tưởng v Hòa nhp ti Vit Nam. Đi tượng mc tiêu ln này tp trung vào nhóm người Điếc & khiếm thính, đc bit m rng liên kết và to môi trường trao đi thông tin, nhu cu gia nhng nhà hoch đnh, k sư, kiến trúc sư và nhóm đi tượng mc tiêu đ đưa ra nhng ý tưởng, gii pháp làm cho cuc sng cng đng người khuyết tt nói riêng và xã hi nói chung bình đng và hnh phúc hơn.

Ban t chc chương trình kính mi  Quý Ông/Bà đến tham d s kin “Khi đng D án Hòa nhp Xã hi năm 2017 hp phn II: Người Điếc & Khiếm thính.”

Thi gian t chc: T 8h30 đến 11h30, ngày 16 tháng 04 năm 2017.
Đa đim t chc : trường THCS QUang Trung, s 100 Trn Quang Diu, Q. Đng Đa, Hà Ni

Ban t chc rt mong được đón tiếp Quý Ông/Bà tham gia bui l khi đng D án ca chúng tôi.

Xin xác nhn s tham gia ca ông/bà trước ngày 13 tháng 4 năm 2017.

Trân trng.

Ph trách truyn thông
Ms. Nguyen Ha My
Phone: +84 168 998 6691
Email: mynguyen.hasli@gmail.com
Website: http://hoanhapxahoi.vn

Nhấn vào ảnh dưới để tải xuống Nội dung chương trình Hội thảo 

icon-link-download-flyer-web
Recent Posts

Start typing and press Enter to search