Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam áp dụng đối với thiết kế công trình tiếp cận cho người Điếc và Khiếm thính là là QCXDVN 10:2014 Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng.
3 trong 9 yêu cầu kỹ thuật bắt buộc của quy chuẩn này tập trung vào các khía cạnh liên quan đến kiến trúc tiếp cận cho người Điếc và Khiếm thính, cụ thể là:

  • 2.6.1-2.6.3 Lễ tân
  • 2.7.1 Hệ thống báo động
  • 2.7.2.2 Khu vực chờ cứu hộ
  • 2.7.3 Thoát hiểm
  • 2.10 Biển báo, biển chỉ dẫn
Click to download the document
Click to download the document

Start typing and press Enter to search